POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych
I. Administratorem Pana/i danych osobowych jest SALKRON Piotr Sałęga z siedzibą w 37-450 Stalowa Wola, ul. 1 Sierpnia 16, tel.: +48 664 348 894, email: salkron@interia.pl

II. II. Dane osobowe Administrator wykorzystuje w następujących celach:
1) Zawarcia i realizacji łączącej strony umowy, w tym zapewnienia jakości świadczonych usług (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit b RODO – “wykonanie umowy”, przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu
2) Wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze w związku z prowadzoną dział. gospodarczą i realizacją umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit c RODO – “obowiązek prawny” np. wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi odnośnie zgłaszanych reklamacji.
3) Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora)
4) Marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez Administratora (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit f RODO (prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy)

III. Pana/Pani Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów tj.:
1. A) w zakresie realizacji zawartej umowy – przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym okresie przez czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
2. B) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze przez czas wykonania tych obowiązków, lub przez czas, w którym przepisy prawne nakazują przechowywać dane lub przez czas, w którym Administrator może ponieść konsekwencje niewykonania obowiązku,
3. C) w zakresie marketingu bezpośredniego – przez czas trwania umowy

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora , Pani/Pana dane mogą być przekazywane:
  A) podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora:
  – podmiotom świadczącym Administratorowi usługi konsultacyjne, doradcze, rachunkowe, podatkowe, pomocy prawnej, audytowe, obsługi systemów informatycznych lub teleinformatycznych;
  – agentom, dystrybutorom Administratora i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży towarów lub usług będących w ofercie Administratora,
  – podwykonawcom wspierającym Administratora w wykonywaniu umów łączących Administratora z klientem np. montaż towaru, dostawa towaru, usługi serwisowe,
  B) Innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
  – agentom, dystrybutorom Administratora i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży towarów lub usług będących w ofercie Administratora – w celu rozliczenia należnego im wynagrodzenia,
  – podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  – podmiotom prowadzącym działalność płatniczą – w celu dokonania zwrotów środków na rzecz klienta,
  – podmiotom nabywającym wierzytelności – w przypadku braku zapłaty przez klienta faktur lub rachunków w terminie.
  V. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pana/Pani danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  A) dostępu do treści danych (art. 15 RODO); uzyskania ich kopii,
  B) sprostowania (poprawienia) danych (art. 16 RODO);
  C) usunięcia danych przetwarzanych (art. 17 RODO);
  D) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
  E) przenoszenia danych (art. 20 RODO);
  F) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).

Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez Administratora.
W celu skorzystania z w.w. praw należy skontaktować się z Administratorem . Dane do kontaktu: adres: SALKRON Piotr Sałęga z siedzibą w 37-450 Stalowa Wola, ul. 1 Sierpnia 16, tel.: +48 664 348 894, email: salkron@interia.pl (wystarczy wysłać list zwykły).
VI.W przypadku uznania, że Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
VII . Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji tj. profilowaniu które odbywałoby się bez udziału człowieka.
VIII. Jednocześnie potwierdzamy, że:
– nie wykorzystujemy Państwa danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa;
– przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne;
– dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych;
– nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom.

Salkron Stalowa Wola

SALKRON Piotr Sałęga

ul. 1 Sierpnia 16

37-450 Stalowa Wola

Tel.: +48 664 348 894

© 2021 SALKRON